logo Universiteit in verzet

Algemene voorwaarden & privacyverklaring

Algemene voorwaarden

artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Universiteit In Verzet (uitgevoerd door de Radboud Universiteit), hierna te noemen: “Universiteit in Verzet”, en een Bezoeker waarop Universiteit in Verzet deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Onder het begrip Bezoeker zijn in deze algemene voorwaarden inbegrepen personen die deel uit maken van de groep van Bezoeker en deelnemen aan activiteiten van Universiteit in Verzet.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Universiteit in Verzet, voor de uitvoering waarvan door Universiteit in Verzet derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Universiteit in Verzet en de Bezoeker zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Indien Universiteit in Verzet niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Universiteit in Verzet in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van Universiteit in Verzet zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2 Universiteit in Verzet kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Bezoeker redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Universiteit in Verzet daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Universiteit in Verzet anders aangeeft.
5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Universiteit in Verzet niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3 Contractduur; uitvoeringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen Universiteit in Verzet en de Bezoeker komt tot stand door het maken van een afspraak op de website van Universiteit in Verzet en schriftelijke bevestiging daarvan via e-mail. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn of een tijdstip overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn of een fataal tijdstip. Wanneer Universiteit in Verzet om zwaarwegende redenen de diensten niet op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn kan nakomen, zal Universiteit in Verzet al het redelijkerwijs mogelijke doen om in overleg met de Klant tot een nieuw tijdstip of nieuwe termijn voor uitvoering van de diensten te komen.
3. Universiteit in Verzet zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Universiteit in Verzet heeft te allen tijde slechts een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatsverplichting.
4. Universiteit in Verzet heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien door Universiteit in Verzet of door Universiteit in Verzet ingeschakelde derden in het kader van de dienstverlening werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Bezoeker of een door de Bezoeker aangewezen locatie, draagt de Bezoeker kosteloos zorg voor de door Universiteit in Verzet in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6. De Bezoeker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Universiteit in Verzet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Bezoeker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Universiteit in Verzet worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Universiteit in Verzet zijn verstrekt, heeft Universiteit in Verzet het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Bezoeker in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Bezoeker de gegevens aan Universiteit in Verzet ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Bezoeker, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Universiteit in Verzet zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Bezoeker aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Universiteit in Verzet gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Universiteit in Verzet bevoegde persoon en de Bezoeker akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Universiteit in Verzet op en is voor de Bezoeker geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Universiteit in Verzet een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10. Indien de Bezoeker in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Universiteit in Verzet gehouden is, dan is de Bezoeker aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Universiteit in Verzet daardoor direct of indirect ontstaan.
11. Indien Universiteit in Verzet met de Bezoeker een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Universiteit in Verzet niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Bezoeker in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

artikel 4 Annulering, opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Bezoeker kan tot 48 uur voor aanvang van de activiteiten een afspraak kosteloos annuleren via de website van Universiteit in Verzet of via de link in de bevestigingsmail. Bij het niet verschijnen op een afspraak of bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de activiteiten wordt het gehele factuurbedrag in rekening gebracht.
2. Universiteit in Verzet is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Bezoeker de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Universiteit in Verzet ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Bezoeker de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Bezoeker bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Bezoeker niet langer van Universiteit in Verzet kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
3. Voorts is Universiteit in Verzet bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Universiteit in Verzet kan worden gevergd.
4. Indien Universiteit in Verzet tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Bezoeker toerekenbaar is, is Universiteit in Verzet gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Bezoeker zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Universiteit in Verzet gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Bezoeker, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Universiteit in Verzet, zal Universiteit in Verzet in overleg met de Bezoeker zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Bezoeker toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Universiteit in Verzet extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Bezoeker in rekening gebracht. De Bezoeker is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Universiteit in Verzet anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Bezoeker, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Bezoeker niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Universiteit in Verzet vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Universiteit in Verzet op de Bezoeker zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

artikel 5 Overmacht

1. Universiteit in Verzet is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Bezoeker indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Universiteit in Verzet geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Universiteit in Verzet niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen en ziekte in het bedrijf van Universiteit in Verzet of van derden daaronder begrepen. Universiteit in Verzet heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Universiteit in Verzet zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Universiteit in Verzet kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

artikel 6 Betaling en incassokosten

1. U meldt zich aan voor een bezoek aan Universiteit in Verzet via de website www.universiteitinverzet.nl.Betaling geschiedt via de website van Mollie B.V. U dient zelf uw betalingsgevens aan Mollie B.V. te verstrekken.
2. Universiteit in Verzet verstrekt geen persoonsgegevens aan Mollie B.V. en is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Mollie B.V.
3. Mollie B.V. informeert Universiteit in Verzet als de betaling via Mollie B.V. geslaagd is. Pas nadat u van Universiteit in Verzet een betalingsbevestiging ontvangt is uw boeking definitief.
4. Betaling dient te geschieden op het moment van levering van de diensten of, naar keuze van Universiteit in Verzet, binnen 14 dagen na factuurdatum. Universiteit in Verzet is gerechtigd om periodiek te factureren.
5. Indien de Bezoeker in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Bezoeker van rechtswege in verzuim. De Bezoeker is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Bezoeker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Is Bezoeker een consument, dan is zij pas in verzuim na ingebrekestelling door Universiteit in Verzet.
6. Universiteit in Verzet heeft het recht de door Bezoeker gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Universiteit in Verzet kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Bezoeker een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Universiteit in Verzet kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
7. De Bezoeker is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Universiteit in Verzet verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Bezoeker die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
8. Indien de Bezoeker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Bezoeker. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Universiteit in Verzet echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Bezoeker worden verhaald. De Bezoeker is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7 Regels omtrent deelname

1. Voor deelname aan activiteiten van Universiteit in Verzet geldt een minimale leeftijd van 15 jaar. Voor personen onder de leeftijd van 15 jaar geldt dat zij deel kunnen nemen aan activiteiten mits zij begeleid worden door minimaal één volwassen persoon.
2. Universiteit in Verzet heeft het recht Bezoeker of een lid van Bezoekers groep uit te sluiten van deelname aan de activiteiten en spellen bij ongewenst gedrag en/of het herhaaldelijk negeren van instructies van Universiteit in Verzet, zonder dat hierbij een recht op restitutie bestaat.
3. Deelname aan activiteiten van Universiteit in Verzet onder invloed van alcohol of drugs is verboden en Universiteit in Verzet kan Bezoeker om deze reden uitsluiten van deelname, zonder dat hierbij een recht op restitutie bestaat.
.4. Aan eventueel te winnen prijzen bij activiteiten kunnen geen rechten worden ontleend en deze zijn niet voor geld inwisselbaar.
5. Er bestaat enkel een maximale speelduur voor een activiteit van Universiteit in Verzet en geen minimale speelduur. Aan de resultaten en uitslagen van de activiteiten kunnen geen rechten worden ontleend.

artikel 8 Klachten

1. Klachten dienen zoveel mogelijk schriftelijk aan Universiteit in Verzet te worden gemeld.
2. Universiteit in Verzet zal alle klachten in behandeling nemen en waar nodig binnen redelijke termijn een reactie geven op de klacht.
3. Indien de Bezoeker een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien Universiteit in Verzet aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Deelnemen aan de activiteiten van Universiteit in Verzet geschiedt volledig op eigen risico. Bezoeker en elke deelnemer aan de activiteiten van Universiteit in Verzet staan ervoor in dat hun lichamelijke gezondheid en conditie voldoende is om deel te nemen aan fysieke activiteiten en spellen.
3. Universiteit in Verzet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Universiteit in Verzet is uitgegaan van door of namens de Bezoeker verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
4. Universiteit in Verzet is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet opvolgen door Bezoeker van instructies, huis- en/of spelregels van Universiteit in Verzet of haar medewerkers.
5. Indien Universiteit in Verzet aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Universiteit in Verzet beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6. De aansprakelijkheid van Universiteit in Verzet is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
7. Universiteit in Verzet is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Universiteit in Verzet aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Universiteit in Verzet toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Bezoeker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Universiteit in Verzet is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Universiteit in Verzet of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 10 Vrijwaring

1. De Bezoeker vrijwaart Universiteit in Verzet voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Universiteit in Verzet toerekenbaar is. Indien Universiteit in Verzet uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Bezoeker gehouden Universiteit in Verzet zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Bezoeker in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Universiteit in Verzet, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Universiteit in Verzet en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Bezoeker.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

1. Universiteit in Verzet behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Universiteit in Verzet heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Bezoeker ter kennis van derden wordt gebracht.
2. Alle materialen, apparatuur, hulpmiddelen en informatie gebruikt bij de uitvoering van de activiteiten zijn vertrouwelijk en zijn en blijven eigendom van Universiteit in Verzet.

artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Universiteit in Verzet partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. In geval van geschillen zullen partijen zich inspannen om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Indien partijen hier niet in slagen, zullen zij zich wenden tot de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland. Niettemin heeft [naam escape room] het recht het geschil voor te leggen aan iedere andere volgens de wet bevoegde rechter.

artikel 13 Wijziging voorwaarden

1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Universiteit in Verzet.
2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Privacy verklaring Educatieve Escape Room

1. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Van elke groep bezoekers vragen wij van één persoon voornaam, achternaam, emailadres, de minimaal benodigde betalingsgegevens en telefoonnummer; van alle bezoekers vragen wij de leeftijd.

2. Waarom hebben we deze persoonlijke gegevens nodig?

Deze gegevens verzamelen we, zodat je reservering op de boekingslijst geplaatst wordt en zodat je automatisch een e-ticket van ons ontvangt ter bevestiging. We hebben deze gegevens nodig, zodat we altijd contact met de groep kunnen opnemen naar aanleiding van de reservering. In verband met de kortingsactie die geldt voor jongeren t/m 25 jaar is het nodig dat wij van alle deelnemers de leeftijd weten.

3. Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?

De persoonlijke gegevens beheren wij binnen de Radboud Universiteit: enkel met de daartoe benodigde externe partijen zullen wij de minimaal vereiste persoonlijke gegevens delen. In concreto gaat het om Mollie Betalingsystemen en Wordpress, die noodzakelijk zijn voor de boeking.

4. Hoe lang worden je persoonlijke gegevens bewaard?

De gegevens die wij verzamelen, worden enkel bewaard gedurende de looptijd van de Educatieve Escape Room. Aan het eind van deze periode kunnen we je éénmalig een bericht sturen met de vraag of je op de hoogte gehouden wilt worden van verdere activiteiten.

5. Heb je vragen of opmerkingen?

Je kunt ons hier benaderen.

N.B. de algemene privacyverklaring van de Radboud Universiteit is van toepassing. U kunt deze hier lezen.